تبلیغات
سرزمین اهورایی - خط میخی چگونه رمز گشایی شد ...

 
پرسمان
دیدگاه شما نسبت به عملکرد این تارنما چیست؟

جستجوگر تارنما
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
آمار تارنما
تمام نوشتارها : عدد
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل بازدیدها : نفر
آخرین بازدید :

PageRank Checking Icon

خط میخی فارسی باستان پس از انقراض دولت هخامنشی از رواج افتاد و خواندن آن فراموش شد ؛ تا اینكه ، اخبار و گزارش هایی كه جهانگردان و سیاحان اروپایی از اوایل قرن هفدهم میلادی به این سوی ، به هنگام سیر و سیاحت در شرق و بازدید از ویرانه های تخت جمشید ، فراهم كرده بودند ، توجه دانشمندان اروپایی را به آن جلب نمود . در قرن هجدهم میلادی ،چندین كتیبه به خط میخی فارسی باستان در اروپا منتشر شد ، از آن جمله است رونوشت كامل یكی از كتیبههای داریوش در تخت جمشید ( DPC ) كه ، شاردن Chardin جهانگرد معروف فرانسوی ، در سال 1711 ، آن  را منتشر كرد ؛ همچنین كتیبه ای از خشایارشا بر روی گلدانی از سنگ مرمر كه كنت كایلوس Count Caylus ، در سال 1762 ، گزارشی درباره آن به محافل علمی آن روزگار ارائه نمود ...

در سال 1765 ، كارستن نیبور Carsten Niebuhr رونوشتهای دقیقتری از كتیبه سه زبانی تخت جمشید تهیه كرد و پس از بازگشت از شیراز ، در سال 1778 ، به انتشار آن پرداخت . نیبور از بررسی این اسناد به خوبی دریافت كه ، كتیبه ها از چپ به راست و به سه گونه نظام خطی كاملا متفاوت از هم نوشته شده اند . چند صباحی بعد ؛ در سال 1798 م ؛ اولاف گرهارد تیخسن Olav Gerhard Tychsen پی برد كه این سه نظام خطی متفاوت در كتیبه ها ، در حقیقت ، مبین سه زبان مختلف هستند و نشانه میخ مانند موربی كه در ساده ترین نوع این سه شیوه كتابت به طور منظم پس از چند علامت تكرار می شود ، ظاهرا نشانه مقسم كلمات بوده است . اما او ، به اشتباه ، این كتیبه ها را متعلق به دوره اشكانیان دانست . در سال 1802 م ؛ فردریش مونتر Friedrich Munter مستقل از تیخسن ، علامت واژه جداكن را در این كتیبه ها تشخیص داد و تصور كرد كه ، گروهی از نشانه هایی كه در این سنگ نبشتهها بیشتر از نشانه های دیگر تكرار می شود ، احتمالا بر مفهوم « شاه » و « شاه شاهان » دلالت  می كند . او از روی برخی از قراین احتمال داد كه كتیبهها متعلق به دوره هخامنشی هستند . علیرغم مساعی مستمر این دانشمندان و چند تن دیگر ، هنوز پیشرفت واقعی در گشودن رموز خط میخی فارسی باستان حاصل نشده بود ، تا اینكه گئورگ فردریش گروتفند Georg Friedrich Grotefend آلمانی ، در سال 1802 ، به این كار همت گماشت .

گروتفند كار خود را با تطبیق و مقابله دو كتیبه از تخت جمشید ( كتیبه های DPA و XPE ) شروع كرد و دیری نگذشت كه به موفقیتی چشمگیر دست یافت . او نیز ، تصور كرد كه  كتیبه ها به سه شیوه خطی متفاوت نوشته شده اند ، میخ مورب در آنها علامت یا نشانه واژه جداكن است ؛ كتیبه ها به پادشاهان هخامنشی تعلق دارند و اساسا حاوی اسامی و القاب این پادشاهان اند ، و زبان ساده ترین نوع این نبشته ها – كه در اصل به فارسی باستان بود -  شبیه و همانند زبان اوستایی است . او همچنین ، احتمال داد كه القاب و عناوین پادشاهان هخامنشی مشابه القاب پادشاهان ساسانی است و القاب  پادشاهان اخیر در ا« زمان  ، توسط سیلوستر دوساسی Silvestre de sacy به این صورت معلوم شده بود : « X شاه بزرگ ، شاه شاهان ، شاه ایران و انیران ، پسر Y شاه بزرگ »

پیش از ذكر  جزئیات مربوط به نحوه كار گروتفند ، برای سهولت مقایسه ، آوانوشت دو كتیبه ای كه اساس كار او در رمز گشایی خط میخی فارسی باستان بود ، در ذیل ارائه می شود :

كتیبه خشایارشا XPa

كتیبه داریوش DPa

xsayArsA

DArayavauS

xSAya"iya  vazarka

xSAya"iya  vazarka

xSAya"iya   xSAya"iyAnAm

xSAya"iya   xSAya"iyAnAm

DArayavauS  xSAya"iyahyA

viStAspahyA

Puca   HaxAmaniSiya

Puca   HaxAmaniSiya

( haya imAm tacaram akuanuS )

گروتفند به روشنی دریافت كه در این دو كتیبه گروهی از نمادها عینا تكرار می شود و گروهی دیگر با هم تفاوت دارد . بنابراین ؛ نتیجه گرفت كه كتیبه ها متعلق به دو پادشاه هستند ؛ گروهی از نشانه هایی كهعینا یا با جزئی اختلاف تكرار می شود ، معرف كلمه « شاه » است و گروهی كه با هم تفاوت دارد ، بر اسامی این دو شاه دلالت می كند . بر پایه این استدلال و نیز ، بر اساس الگوی یاد شده كتیبههای ساسانی ، او از این دو نبشته ، كتیبه دوم ، یعنی كتیبه خشایارشا را ، موقتا ، به صورت زیر ترجمه كرد :

« X شاه بزرگ ، شاه شاهان ، Y شاه را پسر ، هخامنشی »

ترجمه « Y شاه را پسر » بر اساس این تصور بود كه واژه Y در سنگ نوشته اول ، نخستین كلمه ای بود كه كتیبه با آن شروع می شد و به نظر می رسید نام پادشاهی باشد كه كتیبه به نام او نوشته شده است ، اما همین نام در كتیبه دوم در جایگاهی پس از عنوان « شاه شاهان » با یك لاحقه اضافی به كار رفته بود . به همین دلیل ، او تصور كرد كه این واژه از طریق همین لاحقه اضافی با واژه بعدی ، كه مفهوم « پسر » داشت ، ارتباط یافته است . علاوه بر این ، گروتفند متوجه شد نامی كه كتیبه اول با آن آغاز می شود ، در كتیبه دوم در جایگاه نام پدر  « X شاه  » قرار گرفته است . از سوی دیگر ، در كتیبه دوم پس از نام پدر كلمه شاه به كار رفته ، در حالی كه در كتیبه اول پس از نام پدر ، این كلمه استعمال نشده بود . از این امر او نتیجه گرفت كه ، این دو كتیبه متعلق به پدر و پسری است كه هر دو شاه بودند ، اما پدربزرگ پسر ، شاه نبود . بنابراین ، او در فهرست شاهان هخامنشی كه از روی منابع یونانی به دست آمده بود ، به دنبال نام پدر و پسری گشت كه دارای مشخصات فوق باشند . در میان پادشاهان هخامنشی ، نام كوروش و كمبوجیه از یك سو ، و نام داریوش  و خشایارشا از دیگر سو ، می توانست مشمول این احتمال باشد . از این اسامی ، گروتفند نام كوروش و كمبوجیه را كنار گذاشت ؛ چون تصور می كرد این دو نام باید با حروف یكسانی شروع شوند ، در حالی كه اسامی مذكور در كتیبه ها با دو حرف مختلف شروع شده ودند . البته ، در اینجا یك تصادف محض به یاری او شتافت ؛ چون نام كوروش و كمبوجیه در خط فارسی باستان بنا به پاره ای از دلایل كتابتی با دو حرف مختلف شروع می شوند . به هر حال ، مجموع این دلایل گروتفند را به این عقیده رهنمون گشت كه نویسنده كتیبه دوم باید خشایارشا باشد و نویسنده كتیبه اول پدرش ، داریوش ، كه پدر او گشتاسب ( ویشتاسپ ) عنوان شاه نداشت . مرحله بعدی ، تعیین ارزش آوایی این علایم به عبارت دیگر تلفظ پارسی باستان این اسامی بود . در این مورد ، گروتفند به صورت این اسامی در متون متاخر ایرانی توجه كرد و ارزش آوایی كلمات مورد بحث را به صورت زیر مشخص نمود :

گونه صحیح اسامی در كتیبه ها

تلفظ پیش نهادی گروتفند

V - i - s - T - a - S p

g-o-sch-t-a-s-p

D - A - R - Y - V - U - s

d-a-r-h-e-u-sch

X - s - Y - A - R - S - A

Kh-sch-h-a-r-sch-a

بدین ترتیب ، گروتفند توانست ارزش آوایی 15 نشانه از حروف خط میخی فارسی باستان را معین كند . البته ، بعدها ، معلوم شد كه از این 15 حرف ، فقط ارزش آوایی 10 حرف صحیح بوده است . علاوه بر سه نام یاد شده ، لغات « بزرگ » و « شاه » تنها كلماتی بودند كه گرتفند به درستی آنها را  تشخیص داد و بعدها ، در سال 1815 ، نام كوروش را در كتیبه مرغاب CMA شناسایی كرد .

پس از تلاش های گروتفند ، به دنبال یك وقفه نسبتا طولانی ، در امر رمز گشایی ، خط میخی فارسی باستان  ، دانشمندان دگرباره ، به این كار اهتمام ورزیدند . در سال 1826 م ؛ راسموس راسك R. Rask دانماركی در عبارت « شاه شاهان » لاحقه اضافی جمع را شناسایی كرد . در سال 1836 م ؛ اوژن بورنوف O. Burnouf اوستا شناس فرانسوی توانست ارزش آوایی تعداد زیادی از حروف فارسی باستان را در یكی از كتیبه ها مشخص كند . او در سال 1839 ، پی برد كه تعدادی از صامت های متصل به مصوت a را شناسایی كرد . او در سال 1839 ، پی برد كه تعدادی از صامت ها فقط پیش از مصوت i و تعدادی دیگر پیش از مصوت u به كار می روند ؛

در سال 1846 ، راولینسون H. Rawlinson و هینكس Hinks ؛ در سال 1847 ، اوپرت Oppert هر یك مستقل از دیگری دریافتند كه این صامتها هر كدام  یك مصوت i یا u به همراه دارند .

اوپرت همچنین ، ساخت آواگروه های  ai و au را در كتیبه های فارسی باستان روشن كرد و ، یادآوری نمود كه صامت های غنه m و n در خط فارسی باستان پیش از واج های انسدادی به كتابت در نمی آیند . بدین تریتیب ، رمز خواندن خط میخی فارسی باستان گشوده شد و نهایتا ، راه برای خواندن خطوط میخی دیگر و به تبع آن دستیابی به ادبیات غنی بین النهرین هموار گشت .
برچسب ها: خط میخی،
تعداد بازدید:
1389/02/14 | نگارنده: آراد | این نوشته را به اشتراک بگذارید

https://gynaecologischekankervragen.nl/
1398/05/6 10:16
A quantity of men accept injections with their been the owner of extra fat, hyaluronic chemical p or perhaps man made cloth near boost the width in the manhood shaft.
It's cloudy no matter if this injection stays in safe hands and contains not really been demonstrated to facilitate boosters be able
to grow male organ measurement. So that as while using the added methods, this
will not improve purpose with the manhood.
Penis-Training? Of course, save for single with all the just machine!

We have tested the initial extender in whose value may be proven in review - at
this juncture you may chose the disrupt consequences.
Is it workable to help increase the male organ beside working out?
Without a doubt! We investigated the first extender in whose worth has become established
simply by report - right here you can obtain the ends result.


The nice male organ amplification supplements stay people that
in reality resolve just what they look good anyone.
Any male member amplification capsule to will be able to save anything at all,
even in the past few minutes semi a great shuffle, fall into this specific
class. But you will find relatives who use male organ rise products find a little penile amount amplify, give away 50 percent the move slowly or even a total inches, after which go around
involvement grave things about it, with the intention of it does not bring about.
The truth is they take place auspicious to truly attended across these manhood
bulge product to am successful plus transfer incredible, whether or not it is merely a definite move
slowly or perhaps so.
http://ifacad.strikingly.com/
1398/04/3 04:38

Point very well utilized..
price cialis best cialis professional from usa online prescriptions cialis buy cialis cheap 10 mg no prescription cialis cheap cialis generika in deutschland kaufen cialis ahumada cialis e hiv click now cialis from canada cialis dose 30mg
Cialis canada
1398/04/2 12:43

You mentioned it fantastically.
cialis generic tadalafil buy cialis super kamagra cialis 5mg billiger cialis ahumada cialis generico in farmacia cialis et insomni safe dosage for cialis cialis pills price each acquisto online cialis online prescriptions cialis
Cialis 20 mg
1398/03/30 20:34

You stated it really well!
usa cialis online only best offers cialis use cialis purchasing generic cialis at walmart side effects for cialis cialis 100mg suppliers chinese cialis 50 mg cialis 5 mg cialis daily american pharmacy cialis
http://raperwett.strikingly.com/
1398/03/27 19:49

You said it perfectly.!
cialis kaufen bankberweisung cialis en 24 hora callus venta de cialis canada cialis tablets for sale we use it 50 mg cialis dose enter site very cheap cialis viagra or cialis cialis for bph cialis soft tabs for sale
http://contberbwoodc.strikingly.com/
1398/03/27 04:51

Appreciate it, An abundance of postings.

tadalafil 20 mg cialis 20 mg cut in half estudios de cialis genricos viagra cialis levitra costo in farmacia cialis cialis online deutschland prices on cialis 10 mg buy cheap cialis in uk cost of cialis per pill cialis name brand cheap
Cialis pills
1398/03/26 15:28

Superb material, Many thanks!
prices on cialis 10 mg cialis price in bangalore comprar cialis 10 espa241a comprar cialis 10 espa241a cialis official site cialis online napol cialis daily cialis canadian drugs cialis 05 cialis daily
http://quiselkie.strikingly.com/
1398/03/23 16:28

Regards, Terrific stuff!
cialis 20mg preis cf order generic cialis online cialis 5 mg schweiz where cheapest cialis click here take cialis can i take cialis and ecstasy we choice cialis uk cialis 100 mg 30 tablet cialis diario compra only now cialis for sale in us
http://cialisvie.com/
1398/03/20 03:25

Many thanks! Excellent stuff!
tadalafil buy brand cialis cheap import cialis cost of cialis per pill cialis patentablauf in deutschland cialis tadalafil online cialis generique 5 mg buy original cialis female cialis no prescription cialis pills
slot machine illustration
1397/12/24 07:29
The only difference is, you do not have to leave your home to hold a little excellent.
In case player loses his or her bet, the
money goes for the casino. Fall to the rules, the casino dictates it.
buy cialis pills
1397/09/15 22:27

Whoa many of fantastic advice.
cialis generic brand cialis nl only now cialis 20 mg bulk cialis we like it cialis soft gel acquistare cialis internet bulk cialis venta cialis en espaa female cialis no prescription cialis rezeptfrei
buy cialis germany
1397/09/15 02:57

Lovely facts, Thanks a lot!
cost of cialis cvs cialis arginine interactio dose size of cialis generic cialis pro cialis 5 mg funziona buy cialis sample pack cialis kaufen wo cialis super kamagra viagra vs cialis cialis generic availability
buy cialis online
1397/09/14 09:56

You explained that very well!
cialis 20 mg best price the best site cialis tablets 40 mg cialis what if i take cialis generique 5 mg side effects for cialis viagra or cialis precios de cialis generico cialis para que sirve when will generic cialis be available cialis pills price each
Cialis generic
1397/09/13 22:25

You actually stated it fantastically!
buy online cialis 5mg india cialis 100mg cost cialis cipla best buy generico cialis mexico tesco price cialis cialis super acti are there generic cialis cialis sale online sialis buy brand cialis cheap
buy cheap cialis coupon
1397/09/13 11:34

Thank you! Very good information.
cialis tadalafil online get cheap cialis side effects for cialis tadalafil 5mg cialis 20 mg cut in half cialis generico en mexico enter site natural cialis estudios de cialis genricos cuanto cuesta cialis yaho prix cialis once a da
Cialis online
1397/09/12 11:02

Nicely put. Appreciate it.
venta de cialis canada recommended site cialis kanada only best offers 100mg cialis only here cialis pills cialis in sconto overnight cialis tadalafil cialis generico milano cialis name brand cheap ou acheter du cialis pas cher buy name brand cialis on line
buy cheap cialis no prescription
1397/09/11 23:25

Effectively expressed genuinely. .
best generic drugs cialis are there generic cialis achat cialis en suisse cialis 20mg preis cf buying cialis in colombia generic cialis review uk buy cialis online canadian drugs generic cialis cialis daily reviews cialis canada on line
buy cheap cialis on line
1397/09/10 23:35

Thanks! Very good information!
ou trouver cialis sur le net cialis generisches kanada 5 mg cialis coupon printable cialis prezzo di mercato cialis dosage recommendations generic cialis 20mg uk we use it cialis online store we choice free trial of cialis cipla cialis online we like it cialis soft gel
buy cialis
1397/09/9 11:08

Superb facts, Thanks a lot!
cialis soft tabs for sale cialis e hiv cialis dosage amounts safe dosage for cialis cialis para que sirve purchase once a day cialis cialis tadalafil online cialis from canada tadalafil buy cialis cheap 10 mg
Cialis generic
1397/09/8 23:58

You stated this terrifically.
the best choice cialis woman tadalafil 20 mg cialis mit grapefruitsaft warnings for cialis cialis 5 effetti collaterali tadalafil no prescription cialis cheap generic cialis at walmart cialis wir preise comprar cialis navarr
buy cialis online best price
1397/09/8 00:09

You reported it well!
recommended site cialis kanada cialis therapie where to buy cialis in ontario buy brand cialis cheap cialis patentablauf in deutschland canadian cialis cialis para que sirve brand cialis nl canada discount drugs cialis buy cialis online cheapest
buy cialis germany
1397/09/7 11:57

Terrific postings. Thanks!
cialis cuantos mg hay cialis kaufen bankberweisung compare prices cialis uk cialis for daily use where cheapest cialis cialis herbs generic cialis at walmart venta de cialis canada compare prices cialis uk cipla cialis online
Online cialis
1397/07/9 20:54

Wow all kinds of superb tips!
cialis side effects brand cialis nl buy name brand cialis on line cialis for sale effetti del cialis enter site 20 mg cialis cost canadian drugs generic cialis discount cialis cialis generic cialis pills boards
canadian prescriptions online
1397/07/1 17:32

Lovely facts, Many thanks!
canadian pharmacy world canadian pharmacies without an rx drugs for sale northwest pharmacy canada canadian online pharmacies legal canadian pharmacy no prescription top rated canadian pharmacies online canadian pharmacy king buy viagra now canada viagra
http://viagravonline.com/
1397/06/11 23:16

You expressed that perfectly.
tadalafil tablets wow look it cialis mexico cialis venta a domicilio generico cialis mexico only now cialis 20 mg price cialis best cialis preise schweiz cialis australia org dose size of cialis india cialis 100mg cost
viabiovit.com/pharmacy-online-shop.html
1397/05/23 10:29

Very good material, Kudos.
buy sildenafil uk best site to buy viagra kamagra where do i buy viagra online how much is viagra where can i buy viagra without prescription buy viagra online overnight buy viagra in china pharmacy buy online online pharmacy viagra generic
cialis generika in deutschland kaufen
1397/05/23 01:55

Helpful write ups. With thanks!
how do cialis pills work cialis manufacturer coupon cialis 20mg prix en pharmacie only best offers 100mg cialis dosagem ideal cialis cialis great britain cialis 20 mg best price we choice cialis uk female cialis no prescription cialis professional from usa
cialis
1397/03/4 02:11
This is a topic that's close to my heart... Cheers! Exactly where are
your contact details though?
Viagra pills
1397/02/5 05:49

You actually said it fantastically.
sildenafil without prescription uk order viagra online usa where to buy viagra without a prescription viagra from usa pharmacy online prescription for viagra buy sildenafil generic usa viagra online viagra no rx viagra buy viagra pharmacy viagra viagra buy online
Buy generic cialis
1397/01/18 15:32

Whoa a good deal of great material!
pastillas cialis y alcoho compare prices cialis uk non 5 mg cialis generici comprar cialis navarr buy cialis online cheapest how do cialis pills work 5 mg cialis coupon printable effetti del cialis cialis coupons printable cialis 20 mg cut in half
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

درباره تارنما

به نام ایزد پاك
این تارنما یكی ازهزاران تارنماهایی است كه در راه زنده كردن فرهنگ و تمدن با شكوه ایران و ایرانی گام برمیدارد.فرهنگ و تمدنی كه امروزه دیگر از آن هیچ نام و نشانی باقی نمانده و حتی خود ما هم آنرا به تاریخ سپرده ایم.
امید است که شما دوستان گرامی با بیان دیدگاه های سازنده خود مرا در بهبود هرچه بیشتر این تارنما یاری کنید.

( با سپاس )
از ما پشتیبانی کنید